AWS Kinesis

AWS Kinesis
Technology Type:
Data
Language:
Stream
Personal Familiarity: